Stowarzyszenie Pro Humanitatis

Stowarzyszenie powstało w 1994 roku.. Rozszerzenie działalności organizacji nastąpiło w roku 2004. Od grudnia 2013r. Stowarzyszenie Pro Humanitatis posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim nauczyciele i pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych, jak również inne osoby chcące wspierać wychowanków Ośrodka oraz innych potrzebujących. Działalność Stowarzyszenia opiera się w całości na wolontariacie swoich członków.

Statutowe główne cele Stowarzyszenia to:

  • udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych i indywidualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, młodzieży i dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom;
  • organizowanie i przeprowadzanie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci o pokrewnych zaburzeniach rozwoju;
  • utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych.

Stowarzyszenie zmierzając do integracji osób niepełnosprawnych, współdziała z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, fundacjami, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym. Szczególnie skupia się na pozyskiwaniu środkow finansowych od instytucji oraz osób prywatnych.

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje m.in.: poprzez wspieranie finansowe i materialne działań Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w przedmiocie zaspokajania potrzeb zbiorowych wychowanków oraz udzielanie pomocy finansowej wychowankom i absolwentom.