Statut stowarzyszenia Pro Humanitatis

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie „PRO HUMANITATIS”, zwane w dalszych przepisach statutu „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem ustaleń zawartych w § 3 pkt 2.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również za granicą stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Szklarach Górnych.

§4.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie „PRO HUMANITATIS”.
2. Stowarzyszenie w drodze uchwały Walnego Zebrania członków może przyjąć do stosowania swoje godło i barwy, flagę, odznaki, znaczki organizacyjne, legitymacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
1. Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne komórki organizacyjne.
2. Wewnętrzne komórki organizacyjne tworzone są na podstawie uchwały Zarządu.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
4. W zakresie zatrudniania pracowników Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona,

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ich ofiarności oraz własnej działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o Statut oraz obowiązujące przepisy w Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że fundusze w ten sposób uzyskane nie mogą być przeznaczone do podziału między członków, a jedynie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób wskazanych w § 7,
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1,
4) ma statutowy kolegialny organ kontroli i nadzoru – Komisję Rewizyjną, której członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5) ma Zarząd, którego członkowie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

Rozdział II
Cele oraz sposoby ich realizacji, przedmiot działania Stowarzyszenia

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Udzielanie pomocy w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych i indywidualnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, młodzieży i dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz rodzinom , opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i przeprowadzanie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci o pokrewnych zaburzeniach rozwoju.
3. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych.

§ 8
Cele określone w § 7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia.
2. Podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
3. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych .
4. Organizowanie i realizowanie szkoleń dla rodziców i specjalistów.
5. Gromadzenie i rozpowszechnianie poradników i informatorów dotyczących niepełnosprawności.
6. Współdziałanie z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia, instytucjami oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, których programy obejmują pomoc niepełnosprawnym.
7. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
4. Organizację warsztatów terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej z pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
8. Wspieranie finansowe i materialne działań Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w przedmiocie zaspokajania potrzeb zbiorowych wychowanków.
9. Udzielanie pomocy finansowej wychowankom i absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych.
10. Edukację i poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, dobroczynności.
11. Organizowanie wystaw, konferencji, pokazów, odczytów, konkursów, seminariów, sympozjów, imprez kulturalnych i sportowych związanych z realizacją celów statutowych.
12. Podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych, sierot i potrzebujących.
13. Organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
O ile dla prowadzenia określonej działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, to działalność taką Stowarzyszenie podejmie po ich uzyskaniu.

§ 9
1. „Przedmiot działalności Stowarzyszenia jest następujący (wg PKD z 2007 r.):
a) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
c) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością nieodpłatną w rozumieniu art. 7 i nast. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który chce wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i pragnie działać zgodnie z ustawodawstwem polskim.
2. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów pełnego składu Zarządu.
3. Członkowie założyciele z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna oraz przedsiębiorca i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w istotny sposób wsparła działalność Stowarzyszenia, a w szczególności, gdy uczyniła darowizny i zapisy wartości materialnych.
2. Po wyrażeniu woli uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia na statusie członka wspierającego przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający będący osobą prawną reprezentowany jest przez swego przedstawiciela.

§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14
Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Prawo do uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu oraz posiedzeniach władz, do których zostali wybrani.
3. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
4. Prawo do zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia z § 14 ust. 3 i 4, mogą także uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 16
Członkowie są obowiązani:
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską.
4. Na bieżąco aktualizować dane zawarte w deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Za adres właściwy do korespondencji uważa się ten, który wymieniono w deklaracji lub ostatniej aktualizacji danych.

§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
1. Zgłoszenia Zarządowi w formie pisemnej woli wystąpienia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składki członkowskiej przez łączny okres 6 miesięcy (bez względu, czy zaległości dotyczą jednego okresu, czy też przerywane są okresami regulowania składek). Zarząd na najbliższym posiedzeniu w formie zapisu w protokole winien stwierdzić ustanie członkostwa z datą ostatniego dnia szóstego miesiąca nie płacenia składek. Nie dopełnienie tej formalności nie wpływa na ustanie członkostwa. Zainteresowany winien być przez Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa.
3. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku rażącego naruszania dobrych obyczajów, postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Zainteresowany winien być przez Zarząd powiadomiony o ustaniu członkostwa. Od takiej uchwały, w ciągu dwóch tygodni od chwili powzięcia informacji o jej podjęciu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie, przekazywane za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, powoduje wstrzymanie decyzji o wykluczeniu i zawieszenie praw i obowiązków członkowskich do chwili decyzji Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania, podjęta w formie uchwały, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
4. Skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych.
5. Śmierci członka.
6. W przypadku członków wspierających członkostwo wygasa także z chwilą utraty osobowości prawnej.

§ 18
1. W przypadku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego, przed jej przyjęciem musi ona zostać rozpatrzona przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia rezygnacji do czasu uregulowania przez rezygnującego wszystkich zaległych składek i opłat, zwrotu posiadanych przedmiotów i materiałów będących własnością Stowarzyszenia wraz z legitymacją i odznaką Stowarzyszenia.
2. Z chwilą wygaśnięcia członkostwa następuje utrata wszystkich funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.
3. Każdy kto straci członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać ponownie przyjęty w poczet członków zwyczajnych w terminie 6 miesięcy od daty jego utraty, a decyzję o przywróceniu członkostwa podejmuje Zarząd na posiedzeniu w składzie co najmniej 4 osób w drodze uchwały podjętej bez głosów sprzeciwu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna
2. Organami doradczymi w Stowarzyszeniu są Komisje Problemowe.

§ 20
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
b. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Komisji Problemowych, z wyjątkiem postanowień §18 pkt 2.
c. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
d. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres pełnienia obowiązków na wniosek Komisji Rewizyjnej.
e. Dokonywanie zmian w Statucie.
f. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz Komisji Problemowych.
g. Uchwalanie planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia.
h. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
i. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
j. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
k. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.
l. Podejmowanie innych uchwał w istotnych sprawach Stowarzyszenia.
m. Zatwierdzanie planu działania i rocznych planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia.
n. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

§ 22
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku,
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Zebrania.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 dołączany jest projekt porządku obrad. Do ważności uchwał dotyczących zmian w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, rozwiązania Stowarzyszenia albo zmian w statucie niezbędne jest ujęcie w projekcie porządku obrad stosownych zapisów na ten temat.
4. Decyzje Walnego Zebrania podejmowane są w obecności przynajmniej ½ liczby członków zwyczajnych, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W każdej sytuacji na wniosek poparty przez co najmniej 1/3 obecnych i uprawnionych do głosowania zarządza się głosowane tajne. Uchwały i protokół z Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący i Sekretarz wybrani w trakcie Walnego Zebrania do kierowania jego posiedzeniem.
5. W sprawach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. W zawiadomieniu może być podany drugi termin zwołania Walnego Zebrania nie szybciej niż w godzinę po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne do podejmowania decyzji bez względu na liczbę obecnych, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku utraty kworum w trakcie zebrania w pierwszym terminie, można zarządzić godzinną przerwę, po której przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.

§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Przepisy § 22 pkt 3, 4, 5, 6 stosuje się odpowiednio.

§ 24
W Walnym Zebraniu członków udział biorą:
1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd do udziału w pracach Walnego Zebrania.

§ 25
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób:
a. Prezesa
b. Wiceprezesa
c. Skarbnika
d. dwóch członków

§ 26
1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika i 2 członków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
4. Wiceprezes zastępuje Prezesa w przypadku jego nieobecności i wspomaga Prezesa w jego działalności.
5. Skarbnik odpowiada za prawidłowość rozliczeń finansowych oraz właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej i księgowej.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes samodzielnie z zastrzeżeniem § 26 pkt. 8 i 9.
8. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby tj. Prezes łącznie z Wiceprezesem lub Skarbnikiem, albo Wiceprezes łącznie ze Skarbnikiem.
9. W przypadku powołania wewnętrznej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może udzielić Dyrektorowi tej jednostki pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu tej jednostki w ramach planu finansowo-rzeczowego jednostki zatwierdzonego przez Zarząd

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Ustalanie planów działania oraz planów finansowo-rzeczowych Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6. Określanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej i dbałość o prawidłowość rozliczeń finansowych.
7. Ustalanie regulaminów wewnętrznych, z zastrzeżeniem wynikającym z § 21 pkt 2 ust. f.
8. Składanie na Walnym Zebraniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia oraz rocznego sprawozdania finansowego.
9. Powoływanie organów doradczych i członków Komisji Problemowych.
10. Uchwalanie regulaminów funduszy celowych.
11. Powoływanie, nadzorowanie oraz rozwiązywanie jednostek organizacyjnych w tym także określanie ich sposobu działania w formie regulaminów, uchwał i zaleceń.
12. Określenie sposobu powoływania i zatwierdzanie składu władz jednostek organizacyjnych.
13. Ustanawianie pełnomocników.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i dwóch członków, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa kolegialnie.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 29
Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia i realizacji uchwał Walnego Zebrania.
2. Składanie na zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Komisji i rocznej oceny działalności Zarządu.
3. Przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Na zakończenie kadencji Zarządu przedstawienie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium. Wniosek o nie udzielenie absolutorium musi być poparty istotnymi argumentami związanymi z naruszeniem statutu lub brakiem realizacji uchwał Walnego Zebrania.

§ 30
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez jej Przewodniczącego.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 jej członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze Stowarzyszenia i inne prawa majątkowe.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się w szczególności:
a. Wpływy ze składek członkowskich.
b. Dochody z własnej działalności Stowarzyszenia.
c. Zapisy i darowizny, oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
d. Dotacje.
e. Dochody ze zbiórek publicznych.
f. Dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 32
Prawa ofiarodawców:
1. Ofiarodawcy mogą określić przeznaczenie dokonanego przysporzenia.
2. Zastrzeżenie ofiarodawcy wiąże Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie prowadzi Księgę Ofiarodawców.
4. Osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Zarząd może przyznać dyplom honorowy.

§ 33
1. Stowarzyszenie gromadzi swoje fundusze na koncie bankowym.
2. Stowarzyszenie ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych i może korzystać z nich zgodnie z prawem dewizowym.

§ 34
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, w stosunku do członków Stowarzyszenia lub pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1, a także w stosunku do osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w stosunku powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, bądź związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 34
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w I terminie i zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w II terminie.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznacza likwidatora i określa cele, na które powinien zostać przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 04 października 2013 r.